Our Students and Clients 
  Name :

Name :

Name :

Name :

 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาเวียดนาม

  • นักเรียนห้อง VL1-33 ต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม การเดินทางมาเรียนที่ศูนย์ฯสะดวก การจัดเวลาเรียนเหมาะสม 

  • นักเรียนห้อง VL 1-34 : การเดินทางมาเรียนสะดวก สถานที่ดูดี มีความรู้สึกที่ดีและการเรียนไม่เครียด

  • นักเรียนห้อง VL1-35   ได้เรียนภาษากับอาจารย์เจ้าของภาษา เวลาสอนอาจารย์สอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมนอกบทเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มากเกิน และค่าเล่าเรียนไม่แพง

  • นักเรียนห้อง VL1-35   : ศูนย์ภาษาฯมีความน่าเชื่อถือ นักเรียนได้เรียนรู้จากอาจารย์เจ้าของภาษาและมีความเข้าใจในภาษาเวียดนามเป็นอย่างดี ในห้องเรียนอยากให้มีการฝึกพูดมากขึ้น เวลาเรียนรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และได้ความรู้

  • นักเรียนห้อง VL1-35  : ต้องการเรียนเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม และได้พบกับเพื่อนใหม่ที่ต้องการเรียนภาษาเวียดนามด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ถ้ามีสื่อการสอนอื่นเพิมเติมบ้างก็จะดี

  • นักเรียนห้อง VL1-43 : ได้รับคำแนะนำและยืนยันถึงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาเวียดนามจากรุ่นพี่ที่บริษัท จำนวนนักเรียนมีขนาดเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป ประทับใจครูผู้สอนที่อดทนกับนักเรียนที่เพิ่งเริมเรียนภาษาเวียดนามหรือแม้แต่คนที่ไม่มีพื่้นฐานมาก่อนเลย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาเวียดนาม และได้รู้จักเพื่อนใหม่ อยากให้มีเปิดสอนหลังเลิกงาน จะได้สะดวกกับคนที่่บ้านไกล

       

     
 
 
 
 
 

Hotels